آدرس جلسات الانان شهرستان شاهرود و دامغان و حومه

مجن:
گروه اوج ،روزهای دوشنبه:ساعت ۱۵تا ۱۶:۳۰ مکان مهدیه ،طبقه پایین

دامغان:
گروه سکوت سبز روزهای دوشنبه ساعت ۳۰ :۱۵ دقیقه تا ۱۷
مکان بلوار شمالی آخر پاساژ خندق معروف به باغچه کنار اسباب بازی فروشی

شاهرود :
گروه رشد و گل همیشه بهار
روزهای یکشنبه و سه شنبه :۶ ماه اول سال ۱۶:۳۰ تا ۱۸
شش ماه دوم سال ۱۵:۳۰ دقیقه تا ۱۷