اولین همایش کشوری الاتین

محل برگزاری: استان اصفهان

زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۵/۰۶/۱۰ از ساعت ۱۶ الی جمعه ۹۵/۰۶/۱۲ ساعت ۱۹ می باشد.

Father with son teen happy smiling over white background

برنامه های گرد همایی:

  • افتتاحیه
  • ۱۲قدم الاتین
  • ۱۲سنت الاتین
  • تاریخچه الاتین
  • قدم ۴ الاتین
  • کارگاه نشریه خوانی (کتاب رهایی الاتین)
  • پیشرفت از الاتین به ال.انان (نشریه حرکت)
  • آموزش حامیان الاتین
  • استفاده از تجربیات سخنرانان از کل ایران در ۳ ساعت همایش (جلسه باز)