خیلی سخت بود که سر از پیله دربیاوری، درحالی که به دیگران وابسته هستی . باز و پاره کردن تمامِ رشته هایی که پناه گاهِ من بود و سال ها از من محافظت می کرد کار ترسناکی به نظرم می رسید. وقتی یکی از آن رشته های محافظت کننده را بریدم، خوب می دانستم بر جایی سقوط خواهم کرد که جای چندان امنی نیست. یادگرفتنِ اینکه من کی هستم و چه نیازهایی دارم و چه می خواهم، روندِ کندی از آموختن و بازآموزی بود. می ترسیدم روابطی را که برایم بسیار ارزشمند بود از دست بدهم. اشتباهاتم آنقدر بزرگ و عظیم الجثه بنظر می رسیدند که پیشرفت های کوچک مرا می پوشاندند.

کم کم، همانطور که تلاش می کردم از پیله ای که به دور خود تنیده بودم بیرون بیایم، احساس می کردم فیلمی در حال پاک شدن است و دیدِ من در حالِ اصلاح شدن.

من کمکی را که به آن احتیاج داشتم از طریق این برنامه بدست آوردم. تلاش کردم بجای تمرکز بر خصوصیاتِ منفی، ویژگی های مثبتِ بیشتری را در خود ببینم. از اینکه می دیدم چقدر برای حفظ امنیت، احساس سلامتی، و شادی خود به دیگران متکی بودم شگفت زده شده بودم. من اجازه می دادم دیگران برایم تصمیم بگیرند. و تمام راه هایی را که می توان بوسیله ی آنها کسی را وادار به این کار کرد بلد بودم.  اگر پیله ای که به دورِ خود تنیده بودم موردِ تهدید قرار می گرفت، خود را به درونِ آن جمع  می کردم و برای مدتی از اطرافیان دوری می کردم. من کسی هستم که به دورِ خود تار تنید و این برنامه به من توانایی داد تا بتوانم از شرِ آن خلاص شوم. با یاری و هدایتِ خداوند، با لهایم در حال رشد هستند. روابطم با معناتر شده اند. دنیای من بزرگتر شده است. ایمانم عمیق تر است؛ به خودم بیشتر احترام می گذارم. دیگر مجبور نیستم در تصویری که تو از من در ذهنِ خود داری زندگی کنم؛ بنابراین، می توانم تو را نیز ببینم. می توانم نیازها و تمایلاتِ تو را نیز ببینم و بشنوم، بدون آنکه احساس کنم مورد تهدید قرار می گیرم.می توانم از تو چیزهایی یاد بگیرم و در عین حال، یگانگی خود را نیز حفظ کنم. می توانم از تجربیاتم با تو بگویم و از تو انتظار نداشته باشم در تصویر ذهنی من زندگی کنی .امروز تلاش می کنم ویژگی های مثبتِ خود را تقویت کنم و گسترش دهم. با نگاه به موانعی که مسیرِ رشدِ مرا می بندند و پذیرشِ کاملِ خود، و آگاهی نسبت به چیزهایی که هنوز درباره ی خود نمی پسندم، می توانم با صبر و ایمان تغییر کنم. من می دانم که این حقیقت دارد زیرا همین حالا تجربه ی تغییراتی را دارم که در درون خود ایجاد کرده ام.این برنامه حقیقتاً جواب می دهد و شگفتی های آن برای من هرگز تمام نمی شود.

_اسکاتلند

 

از کتاب آنگونه که درک کردیم (ص۲۸۸)