ردیف روز شش ماه اول سال شش ماه دوم سال فرمت جلسه                      آدرس جلسات
 

۱

 

شنبه

 

۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

سنت

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۲

 

شنبه

 

۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

ال.انان بانوان {مشارکت}

 

کردکوی-حجت آباد-کوچه امیرششم-تکیه امام حسن مجتبی

 

۳

 

شنبه

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

قدم ال.انان بانوان

 

علی آباد-خیابان امام رضا-چهارراه آیت-آتش نشانی قدیم

 

۴

 

یکشنبه

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

۱۶ الی ۱۷:۳۰

 

قدم ال.انان بانوان

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۵

 

یکشنبه

 

۱۷الی ۱۸:۳۰

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

ال.انان بانوان

 

جاده سراسری گلوگاه-شهرداری-نمازخانه

 

۶

 

دوشنبه

 

۱۰الی ۱۱

 

۹الی ۱۰

 

ال.انان جوانان{دختران}

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۷

 

دوشنبه

 

۱۶الی ۱۷:۳۰

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

ال.انان بانوان{بهبودی}

 

علی آباد-خیابان امام رضا-چهارراه آیت-آتش نشانی قدیم

 

۸

 

سه شنبه

 

۱۶الی ۱۷:۳۰

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

ال.انان مادران

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۹

 

چهارشنبه

 

۱۰الی۱۱:۳۰

 

۹الی ۱۰:۳۰

 

ال.انان بانوان {مشارکت}

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۱۰

 

چهارشنبه

 

۱۶الی ۱۷:۳۰

 

۱۵الی ۱۶:۳۰

 

ال.انان مادران

 

علی آباد-خیابان امام رضا-چهارراه آیت-آتش نشانی قدیم

 

۱۱

 

چهارشنبه

 

۱۶الی ۱۷

 

۱۶الی ۱۷

 

ال.انان آقایون{مشارکت}

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۱۲

 

پنجشنبه

 

۱۰الی۱۱:۳۰

 

۱۰الی۱۱:۳۰

 

الاتین دختر

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن

 

۱۳

 

جمعه

 

۱۰الی۱۱:۳۰

 

۱۰الی۱۱:۳۰

 

الاتین پسر

 

گرگان-خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن


شماره تماس روابط عمومی استان گلستان: ۰۹۳۳۷۹۷۱۹۲۳

شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان گرگان: مهر ۱۳۸۱

تشکیل جلسات ال.انان آقایان: فروردین ۱۳۸۹