🔹نام گروه: گروه کارکرد ۱۲ قدم
روز: یک شنبه
ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۳۰
آدرس: گرگان(خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن)

🔸نام گروه: گروه همسران
روز: دوشنبه
ساعت: ۹ الی ۱۰:۳۰
آدرس: گرگان(خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن)

🔹نام گروه: گروه مادران
روز: چهارشنبه
ساعت:۱۶ الی ۱۷:۳۰
آدرس: گرگان(خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن)

🔸نام گروه:گروه الانان جوان دختر
روز: پنج شنبه
ساعت: ۱۰ الی ۱۱
آدرس: گرگان(خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن)

🔹نام گروه: الاتین پسر
روز: جمعه
ساعت: ۱۰ الی ۱۱:۳۰

آدرس: گرگان(خیابان شهیدرجایی-بین گلشن۵و۷-امامزاده نه تن)

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

🔹نام گروه: گروه مسیر بهبودی
روز:شنبه
ساعت: ۱۶ الی ۱۷:۳۰
آدرس:کردکوی (خیابان حجت آباد، امیر شش ، داخل کوچه حسینیه امام حسن مجتبی)

⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️

🔸نام گروه : گروه روز شنبه
روز: شنبه
ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
آدرس:علی آباد (چهارراه آیت، آتش نشانی قدیم، سمت راست، درب نرده ای قرمز رنگ)

🔹نام گروه : گروه روز دوشنبه
روز: دوشنبه
ساعت : ۱۶ الی ۱۶:۳۰
آدرس:علی آباد (چهارراه آیت، آتش نشانی قدیم، سمت راست، درب نرده ای قرمز رنگ)