شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان همدان:  ۰۹۳۹۷۴۲۶۵۳۴


  • تاریخچه:

تشکیل جلسه ال.انان همدان: آبان ۱۳۷۴

تشکیل جلسات ال.انان آقایان: فروردین ۱۳۸۱