*آدرس جلسات حضوری استان اصفهان

_ گروه امید پدر ومادران شاهین شهر(مختلط)
_روزهای شنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_شاهین شهر،شهرک میلاد، خیابان معراج، مسجد جواد الائمه، ورودی خواهران

گروه نگرش نو(بانوان):
_روزهای شنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_خیابان قائمیه، انتهای خیابان، رو به روی شبکه بهداشت،کوچه ۱۱۲، جنب مدرسه دخترانه ساجده
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

_گروه مهر قهدریجان (بانوان):
_روزهای یکشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_قهدریجان، فلکه شهرداری_حسینیه گلزار شهدا

_گروه نیروی برتر نجف آباد(بانوان):
_روزهای یکشنبه
_ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
_نجف آباد، چهار راه بازار، ابتدای خیابان منتظری شمالی، کوچه شریفی نیا، کتابخانه حججی(از درب داخل کوچه وارد شوید)

_گروه کلید رهایی(بانوان):
_روزهای یکشنبه
_ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
_خیابان کاشانی، رو به روی بیمارستان کاشانی، انتهای کوچه, امامزاده ستی فاطمه
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

_گروه صداقت پدر ومادران(مختلط):
_روزهای دوشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_خیابان کاشانی، رو به روی بیمارستان کاشانی، انتهای کوچه، امامزاده ستی فاطمه

_گروه خودشناسی پیربکران(بانوان):
_روزهای دوشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_پیربکران، فلکه آسیاب، حسینیه گلزار شهدا

_گروه امید نو اشکاوند(بانوان):
_روزهای دوشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_اشکاوند، خیابان امام خمینی، دست چپ،گلستان ۲۱، جنب مسجد جامع کانون امام رضا، طبقه دوم

_گروه راه روشن امیرآباد (بانوان)
_روزهای دوشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_نجف آباد،امیرآباد،خیابان بهشتی، رو به روی شهرداری امیرآباد، مسجد محمدرسول الله
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

_گروه موفقیت نهضت آباد(بانوان):
_روزهای سه شنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_نجف آباد، نهضت آباد، خیابان سعدی، حسینیه ابوالفضل

_گروه گلهای آرامش(بانوان):
_روزهای سه شنبه
_ساعت‌ ۹ الی ۱۰:۳۰
_خیابان حکیم نظامی، خیابان شهید جوشقانی، مسجد محمدیه
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

_گروه بهبودی همسران شاهین شهر(بانوان)
_روزهای چهارشنبه
_ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
_شاهین شهر،شهرک میلاد، خیابان معراج، مسجد جواد الائمه، ورودی خواهران

_گروه طلوع(بانوان):
_روزهای چهارشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_خیابان سجاد، خیابان شهید خلیلی،‌بعد از تاکسی تلفنی مروارید، حسینیه مصطفی خمینی

_گروه محبت(بانوان):
_روزهای چهارشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰
_ملک شهر، میدان آزادگان، خیابان عقیق، حسینیه انسیه حورا
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

_گروه نسیم عشق( الانان و الاتین دختران)
_روزهای پنجشنبه
_ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶
_خیابان کهندژ(اشرفی اصفهانی)، کوچه شماره ۳، داخل کوچه سمت راست، درب کرمی رنگ، داخل زیرزمینو

_گروه طلوع امید(ال.انان جوانان پسر):
_روزهای پنجشنبه
_ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
_خیابان کهندژ(اشرفی اصفهانی) ، کوچه شماره ۳ داخل کوچه سمت راست، درب کرمی رنگ، داخل زیر زمین

_گروه مسیر و( الاتین دختر)
_روزهای پنجشنبه
_ساعت ۱۵ الی ۱۶
_قهدریجان،خیابان امام،فلکه امام حسین،حسینیه حضرت زینب، جنب مسجد بهشتی
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐