مشهد_Page_1 مشهد_Page_2مشهد_Page_3 مشهد_Page_4

 

 

 


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان خراسان: ۰۹۳۵۴۱۰۹۵۱۶


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان مشهد: شهریور ۱۳۷۸

تشکیل جلسات الاتین مشهد: فروردین ۱۳۷۹

تشکیل جلسات ال.انان شیروان: مرداد ۱۳۸۱

تشکیل جلسات ال.انان بجنورد: شهریور ۱۳۸۳

تشکیل جلسات الاتین بجنورد: دی ۱۳۹۲