آدرس جلسات استان خوزستان و حومه

اهواز
روزهای شنبه ساعت ۱۸ الی تا ۱۹:۳۰

مکان امانیه روبروی بیمارستان رازی وانتقال خون کوچه
سالاری پشت پایگاه مقاومت بسیج کمیته امداد بن بست جپ خانه سازمان نهاد مردمی

روزهای دوشنبه ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰
روزهای پنجشنبه ساعت ۱۷. الی ۱۸:۳۰

آدرس هردو جلسه نادری شرقی بین ادهم وگندمی حسینه کاظمینی ها

آبادان
یکشنبه. ساعت ۱۷الی۱۸:۳۰
چهارشنبه ساعت۱۷الی۱۸:۳۰

آدرس هر دوجلسه پل کابلی امام رضا حسینه سجادیه
***

اندیمشک

جمعه ساعت ۱۷الی۱۸:۳۰
اندیمشک قلعه اول سرجاده باربری تخت جمشید