کردستان

  • سنندج، جلسات ال.انان بانوان (۱۹ سال به بالا)

آدرس:سنندج، میدان آزادی، خیابان حسن آباد، سمت راست، کوچه خورشید، موسسه هشترودی.

زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰

—————–

آدرس:سنندج ، سه راه جهاد، سایت اداری، نیکوکاری رعد

زمان برگزاری: دوشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

—————–

آدرس:سنندج ، سه راه جهاد، سایت اداری، نیکوکاری رعد

زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

—————–

آدرس: شهرستان مریوان، خیابان بهزیستی، ساختمان مددکاری

زمان برگزاری: سه شنبه ها ساعت۱۶الی۱۶.۳۰

  • سنندج، جلسات الاتین دختر (۱۳ تا ۱۹ سال)

آدرس:سنندج، سه راه جهاد، سایت اداری، نیکوکاری رعد

زمان برگزاری: پنجشنبه ها ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷

 


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان کردستان: ۰۹۱۸۶۵۶۵۵۰۶


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان سنندج: دی ۱۳۸۱