آدرس جلسات استان آذر بایجان غربی.

۱_ گروه امید زمان از ساعت ۱۰_۱۱/۵ شنبه ها مکان فلکه بازار باش مسجد بازار باش اورمیه

۲_گروه آگاهی زمان یک شنبه ها از ساعت ۱۰_۱۱/۵ مکان فلکه رودکی خیابان باغبان نوین فرهنگسرای رسانه اورمیه

۳_ گروه شادی یکشنبه ها از ساعت۱۰_۱۱/۵۴ مکان خیابان قاسمیه خیابان مظاهری فرهنگسرای مظاهری

۴_گروه تلاش روزهای یکشنبه از ساعت۱۰_۱۱/۵ مکان روستای قره آغاج کوه طوطی آباد مسجد ابوالفضل

۵_ گروه بیداری روزهای دوشنبه ساعت ۱۰_۱۱/۵ مکان پارک تخم مرغی فرهنگ سرای هنر اورمیه

۶-گروه دیدار از ساعت ۱۰_۱۱/۵ مکان روستای قره آغاج کوه طوطی آباد مسجد ابوالفضل اورمیه

۷-گروه معجزه زندگی .سه شنبه ها از ساعت ۱۰_۱۱/۵ مکان خیابان آرامگاه عرب باغی فرهنگ سرای امام خمینی اورمیه

۸_ گروه نشاط چهار شنبه از ساعت۵_۶/۵بعدازظهرمکان فلکه بازار باش مسجد بازار باش اورمیه