• ارومیه

شنبه

شادی ۹:۳۰ تا ۱۱ روبروی مصلا خ محراب خیابان.وصال خانه سلامت
یک شنبه

معجسه زندگی ۱۰ تا ۱۱:۳۰ بهسیستی – خیابان وحدت روبروی آرامگاه

دیدار ۱۰ تا ۱۱:۳۰ روستای قره آغاج
دوشنبه

امید ۹:۳۰ تا ۱۱ روبروی مصلا خ محراب خیابان.وصال خانه سلامت
سه شنبه

اتحاد ۱۰ تا ۱۱:۳۰ بهسیستی – خیابان وحدت روبروی آرامگاه
چهار شنبه

نشاط ۹:۳۰ تا ۱۱ روبروی مصلا خ محراب خیابان.وصال خانه سلامتشماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان اذربایجان غربی:  ۰۹۰۱۰۳۵۸۲۱۲


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان ارومیه: دی ۱۳۷۸