تازه وارد

تازه وارد

آیا اعضا گمنامی من را حفظ می کنند؟
گمنامی

 

“اعضا هر زمان که دوست دارند از اسم اصلی‌شان در جلسه استفاده می‌کنند. میزان گمنامی که هر عضو انتخاب می‌کند (اسم کوچک، اسم خانوادگی، اسم مستعار یا اسم کامل) نمی‌تواند مورد انتقاد قرار گیرد. هر عضو حق دارد که تصمیم بگیرد.

“بدون توجه به انتخاب شخصی‌مان، ما از گمنامی بقیه اعضاء در گروهمان، الاتین/ ال-انان و الکلی‌های گمنام حمایت می‌کنیم. این بدین معنی است که برای هیچ کس-حتی بستگان، دوستان و اعضای دیگر- کسی را که می‌بینیم یا چیزی که می‌شنویم، فاش نکنیم.

“گمنامی فقط شامل اسم‌ها نمی‌شود. همه ما باید مطمئن باشیم، هر چیزی که در جلسات دیده و یا شنیده می‌شود جایی مطرح نخواهد شد. ما برای بیان خودمان بین بقیه‌ی اعضاء الانان احساس آزادی می‌کنیم؛ چون می‌توانیم مطمئن باشیم چیزهایی که می گوییم به صورت راز خواهد ماند”.

 

از قسمت “گمنامی” در “خلاصه‌ی سیاست‌های الانان و الاتین” بخش ساختار خدماتی.