جلسات ال.انان لرستان

گروه رهایی ال.انان بانوان خرم آباد

  • زمان: شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰
  • مکان: خرم آباد-میدان کیو-مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی

گروه شهامت ال.انان بانوان خرم آباد

  • زمان: سه کشنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۶:۳۰
  • مکان: میدان ناصر خسرو، حسینیه امام رضا

گروه ال.انان بانوان الشتر

  • زمان: دوشنبه ها ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰
  • مکان: ارشاد اسلامی

گروه ال.انان بانوان کوهدشت

  • زمان: پنج شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰
  • مکان: خیابان دارایی، مجتمع ارشاد اسلامی


شماره تماس روابط عمومی کشوری: ۰۹۰۱۴۴۷۲۸۶۳

شماره تماس روابط عمومی استان لرستان : ۰۹۳۶۸۲۶۷۵۸۵


  • تاریخچه:

تشکیل جلسات ال.انان: مرداد ۱۳۸۳

تشکیل جلسات ال.انان دختر: اردیبهشت ۱۳۸۶